Виртуелни матичар

Лица чије се матичне књиге воде у Мркоњић Граду, могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању, добијати путем виртуелног матичара на овој интернет страници линк. Документи ће бити достављени поштом

Лица чије се матичне књиге воде у општини Мркоњић Град, путем виртуелног матичара на овој интернет страници www.mrkonjic-grad.rs могу прибављати изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању.

Наведени документи се достављају поштом, а пошиљке се шаљу препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у захтјеву подносиоца.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Препорука је да прије уплате подносилац захтјева тражи провјеру да ли се тражени подаци воде у евиденцији.

Провјера се може извршити у матичној служби општине Мркоњић Град на телефон 050-/220-949, 050-220-921 или на мејл адресу maticar@mrkonjic-grad.rs.

УЗ ЗАХТЈЕВ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ СЉЕДЕЋЕ:

  • копију, односно скенирани идентификациони документ (пасош, лична карта),
  • копију, односно скенирани доказ о уплати на име општинске административне таксе и трошкова доставе – поштарине.

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕТА

Захтјев можете преузети ОВДЈЕ и послати поштом на адресу: Матична служба општине Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 70260 Мркоњић Град или на е-маил адресу maticar@mrkonjic-grad.rs.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ

Уплате из Федерације БиХ: уплата на жиро рачун општине Мркоњић Град, на име општинске административне таксе 5,00 КМ по једном обрасцу за обични образац, 20,00 КМ по једном обрасцу за интернационални образац, ___ КМ на име трошкова доставе-поштарине. Документ ПДФ (преузмите овдје).

Уплате из иностранства: уплата у еурима на девизни рачун општине Мркоњић Град, на име општинске административне таксе која по курсу одговара износу од 5,00 КМ по једном обрасцу за обични образац, 20,00 КМ по једном обрасцу за интернационални образац, ___ КМ на име трошкова доставе-поштарине. Документ ПДФ (преузмите овдје).

Жиро рачун општине Мркоњић Град и инструкције за уплату општинске административне таксе и трошкова доставе-поштарине налазе се на нашој страници при Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности у дијелу _______________

ВАЖНА НАПОМЕНА

Захтјев могу поднијети:

  • лице на које се подаци односе,
  • пуномоћник лица на које се захтјев односи,
  • члан уже породице, усвојилац или старалац лица на које се захтјев односи - члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/09 и 43/13).

Уз захтјев је потребно приложити уплатнице као доказ о уплаћеној такси (за извод из матичне књиге или увјерење 5,00 КМ, за интернационални извод 20,00 КМ) и уплатницу као доказ о уплаћеним трошковима доставе – поштарине (___ КМ Федерација БиХ, ___ КМ иностранство).

Захтјеви код којих нису попуњени лични подаци за особу за коју се тражи извод из матичне књиге или увјерење неће се узимати у рад.

Све напријед тражене документе послати на адресу:

ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД
МАТИЧНА СЛУЖБА
ТРГ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА БР. 1
 70260 МРКОЊИЋ ГРАД

или електронским путем на е-маил адресу maticar@mrkonjic-grad.rs

Kонтакт подаци


ПОДАЦИ О ОСОБИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЈЕВ

1. Матична књига - Врста документа

2. Име* *

3. Презиме*

4. Дјевојачко презиме

5. Име оца

6. Име мајке

7. Дјевојачко презиме мајке

8. Датум рођења*

9. Општина рођења *

10. Мјесто рођења *

11. ЈМБГ *

12. Број личне карте

13. Адреса

14. E-mail

15. Сврха

16. Тип обрасца

ПОДАЦИ О ОСОБИ КОЈА ПОДНОСИ ЗАХТЈЕВ

17. Име наручиоца *

18. Презиме наручиоца *

19. ЈМБГ наручиоца *

20. Адреса испоруке *

21. Поштански број *

22. Мјесто наручиоца

23. Телефон наручиоца *


* Oбавезно питање

 


: