Е-матичар


Лице чије се матичне књиге воде у Општини Осмации, могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању добијати путем виртуелног матичара на овој интернет страници.

Документи ће бити достављени поштом, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у вашем захтјеву.

Захтјев могу поднијети: лице на које се подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или старалац – члан 54.Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број111/09, 43/13 и 66/18).

Молимо Вас да изаберете документ који наручујете, попуните и пошаљете образац и да поступите по упутству које ћете добити на електронску адресу коју сте навели у обрасцу.

Након што поступите по упутству, Одјељење за општу управу ће Вам послати тражена документа поштом на адресу коју сте навели у обрасцу.

Молимо Вас да имате у виду да брзина којом ћете добити пошиљку са траженим документима не зависи од Општинске управе општине Осмаци.

За све информације можете се обратити на е-маил адресу ematicar@osmaci.org или на број телефона 056/337-038


1. Врста документа који се наручује: *

2. Тип документа *

Подаци о особи

3. ЈБМГ *

4. Име и презиме *

5. Име и презиме оца *

6. Име и презиме мајке *

7. Дјевојачко презиме мајке *

8. Мјесто рођења *

9. Општина рођења *

Подаци о наручиоцу

10. Име и презиме *

11. Улица и број *

12. Мјесто *

13. Поштански број *

14. Држава *

15. Број телефона *

16. Адреса електронске поште *


* Oбавезно питање

 
: